آئين نامه فني رشته رزمی رپنر

 

مراحل آموزش رپنر

الف ) مرحله مقدماتی : هنرجو در كلاس توجيهي 2 ساعته با قوانين و مقررات كلاس آشنا شده و با آموزش نرمش و آمادگی جسمانی خود را براي مرحله بعد آماده مي نمايند.

ب ) مرحله تكميلي : هنرجو در اين مرحله تكنيكهاي فني،بدلي،سرعتي،قدرتي،جهشي،دفاع شخصي،كارهاي مادر شكستن اجسام سخت و ضربـات مشت و پا را آموزش ميبيند .

ج ) مرحله تخصصي : هنرجو در اين مرحله پس از گذراندن مرحله مقدماتي و تكميلي وارد اين بخش شده كه با شركت در كلاسهاي تئوري و عملي رشته رزمي رپنر با آئين نامه ها،قوانين و

اساسنامه هاي فني، مربيگري و داوري آشنا شده و احكام درجه 3 و2 و 1 و ممتازي اين رشته را دريافت مي نمايد .

 

لباس رسمي رپنر


لباس رسمي رشته رزمي رپنر تشكيل شده از پيراهن سفيد جلو باز براي آقايان و جلو بسته براي بانوان با آرم مخصوص رشته و شلور مشكي با كمربند .                                                                  

                                                                                                                        
 

اداي احترام در رشته رزمي رپنر ( ج  )


( ج ) بمعناي جديت داشتن براي رسيدن به اهـداف رشته رزمي رپنر مي باشد كه جهت برقراري نظــــم وانضباط و ورود و خروج از كلاس و احــترام به استـاد و غيره استفاده مي گردد .

 

                                                                                                                        
 موارد آموزش به هنرجويان رشته رزمي رپنر

 

آمادگي جسماني:

هنرجو در مرحله مقدماتي با اجراي نرمشهاي لازم خود را براي مرحله بعد كه آمادگي جسماني مي باشد آماده  مي سازد كه در اين مرحله با تمرین و ممارست بر روي كليه عضلات بدن،آن را

قوي و مقاوم نموده تا در مقابل اجراي حركات كار مادر(فرم)،تكنيكها،فنون دفاع شخصي،حركات جهشي،ضربات دست و پا،دفاعها،شكستن اجسام سخت و مبارزه از قدرت،توان و انعطاف لازم

برخوردار باشد .

                                                                             

                                                                                                   كار مادر (فرم) :

يكي از مهمترين مراحل در رشته رزمي رپنر كه به هنرجويان بعنوان پايه و اساس كار،آموزش داده مي شـود كار مادر (فرم) مي باشد.


هنرجويان پس از گذراندن مرحله مقدماتي،مرحله تكميلي را با آموزش كارمادر (فرم) آغاز مي نمايد كه در اين قسمت نحوه صحيح و اصولي فرود در افت و خيزها،تكنيكها و بدلها و نحوه فرود در

حركات جهشي و نمايشـي را آموزش مي بينيد.
اجراي حركات كارمادر (فرم) بايد هماهنگ با نظــم و ترتيب،انعطاف و قدرت لازم با فرود مناسب در مـــدت زمان تعيين شده انجام گيرد.


از مزيتهاي بسيار مهم آموزش كارمادر (فرم) مي توان از قابل اجرا بودن كليه تكنيكها،بدلها،حركات جهشــي و  نمايشي و ... بر روي تشك و همچنين بر روي سطح زمين سفت دانست كه به دليل

آموزش نوع و شيوه خاص فرود در اين رشته هيچگونه آسيبي به بدن يا مفاصل وارد نخواهد شد .

 

                                                                          تکنیک :

تكنيـك يا فن به معناي اجراي حركات خاص بر روي شخصي مي باشد كه باعث بر هم زدن تعادل آن گردد و هنرجو زماني در اجراي تكنيكها موفق است كه بتواند در بهترين زمان ، موثرترين

تكنيك يا بدل را انتخاب نموده و با سرعت عمل و قدرت لازم آن را اجرا نمايد . در رشته رزمي رپنر بيش از چهار هزار تكنيك فني بدلي سرعتي قدرتي،جهشي،دفـــاع شخصــي كارهاي

مادر(فرم) وجود داشته كه هنرآموزان طبق جدول آزمون  و آئين نامه فني رشته در فاصله زماني معين و كمربندها و رده ها ي تعريف شده مي آموزند .

 

فنــي :

اجراي كليه تكنيكها با يد فني باشد و با ذهن و تمـركز بـالا انجام گيرد تا هنگام در گيريها با شناخت فيزيــك و جســم حريف فن موثر را در لحظه مناسب اجرا نمود .

 

بدلـي :

در رشته رزمي رپنر براي هر تكنيك چندين بدل قابل اجرا مي باشد كه هنرجو با آموزش و بكارگيري صحيح و به موقع از آن مي تواند از قدرت و نيروي حريف استفاده نموده و آن را بدل نمايد

 

سرعتي :

هنرجو براي اجرا ي صحيح و كامل تكنيك يا بدل تكنيك بايد سرعت عمل و عكس العمل مناسب را براي غافلگيركردن  حريف داشته باشد .

 

قدرتي :

هنرجو براي اجراي فنون به قدرت بدني لازم جهت بكارگـيري تكنيكها براي مغلوب كردن حريف نياز دارد كه اين قدرت بدنـــي را از طريــق اجراي صحيح نرمشها و تمرينات خاص براي آمـاده

سازي بدن مي توانــد بدست آورند.

 

جهشي :

آموزش حركات جهشي در رشته رزمي رپنر به هنرجـــــو مي آموزد كه  چگونه از توانائيهاي بلقوه خود در حركــات نمايشي جذاب،ديدني و زيبا استفاده كند . كه از مزيتهاي آن مي توان داشتن

انعطاف سرعت عمل بالا،كشش بدن در ارتفاع مطلوب عدم برخورد با موانع و نحوه صحيح فـرود در انجام حركات را نام برد .


 ضربات مشت در رشته رپنر :

هنـرجو در اين مرحله مي آموزد كـه چگونــه ضربات مشت را با فـرم و شكل صحيــح و با تمركز و قــدرت لازم و بـــا ســرعت عمــــل و عكس العمل اجرا نمايد.

                                                                                                   

ضربات پا در رشته رپنر :

در رشته رزمي رپنر هنرجو مي آموزد كه ضربات پا را بـا تسلط كامل در ارتفاع بالا و با سرعت عمل و قــدرت لازم براي زدن ضربه و برهم زدن تعادل حريف استفاده نمايد.

                                                                                                                  

دفاعها :

در اين مرحله هنرجو مي آموزد كه چگونه با ديد و سرعت عمل بالا در مقابل ضــربـات مشـت،پـا،چـاقـو و چـوب حـريـف از خـــــود با دست،پا و جا خالي دادن دــفاع نمــــوده و سپس در لحظه

مناسب ضربه و يا تكنيكي را بر روي حريف اجرا نمايد .

                                                                                      

دفاع شخصي :

هنرجو در اين رشته علاوه بر آموزش تكنيكهــا در درگيريـــــهاي تن به تن از اجراي فنون بر روي مفاصل نيز كه باعث تحت فشار قراردادن حريف و تسليم كردن آن مي شود استفــاده مـي

نمايـــــد .

 

دفاع چوب و چاقو :

هنرجو پس از رسيدن به رده بالاتر در رشته رزمي رپنر شيوه و نحوه دفاع كردن از خود را در مقابل سلاح های سرد همچون چوب و چاقو و ... فرا مي گيرد . بطوري كه در وحله اول با جا خالي

دادن سپس دفاع و زدن ضربه مشت يا پا و در نهايت با آموزش و تمرينات مستمر و با سرعت عمل بالا دفاع كردن و اجراي تكنيك و فنون بر روي حريف را مي آموزد .

                            
                                            

تكنيكهاي تك به دو :

در رشته رزمي رپنر علاوه بر تكنيكهاي انفرادي تكنيكهاي تك به دو نيز اجرا مي گردد .

                                                                                      

شكستن اجسام سخت در رشته رزمي رپنر :

شكستن اجسام سخت يكي ديگر از مراحل تكميلي رشته رزمي رپنر بوده كه هنرجو با انجام تمرينـــات صحيح و مستمر از عضلات قـــوي و مقاوم و قدرت بدني بالائي برخوردار شده و با متمركز كردن

ذهن و فكر بر روي نقطه تماس ضربه به جسم  سخت و با سرعت لازم و حركت مناسب آن را بشكند .

                                          

اردوها – كوهنورديها :

در رشته رزمي رپنر براي آموزش تكنيكها و بالا بردن سطح آمادگي جسماني و ذهني هنرجويان برنامه هاي متنوعي از جمله برگزاري اردوها و كوهنورديهاي مختلف با تمرينات فشرده انجام مي گيرد .

 

 

Search