تمرین صبحگاهی رشته رزمی رپنر مورخ 1397/02/07

مورخ 1397/02/07 روز جمعه رشته رزمی رپنر با تعدادی از مربیان خود در پارک پلیس با اجرای حرکات رپنر درخشیدند .

 

 

 

Search