جلسه بانوان با حضور استاد اکرم حقیقی نایب رییس بانوان رشته رزمی رپنر مورخ 1397/03/04

جلسه ای در تاریخ 1397/03/04 با حضور نایب رییس بانوان رشته رزمی رپنر استاد اکرم حقیقیو جمعی از مربیان و پیشکسوتان این رشته برگزار گردید که در این جلسه مسوولین کمیته ها و اعضاء در بخش های مختلف رپنر انتخاب گردیدند که به شرح ذیل می باشد .

خانم سحر رحمتی - دبیر بانوان رشته رزمی رپنر

خانم الهه باهوش - مسوول کمیته داوران بانوان رپنر

خانم زهرا اوروجی - نایب رییس بانوان رپنر هییت استان تهران

خانم مهسا پورعلی - مسوول کمیته مسابقات بانوان رشته رزمی رپنر

خانم زینب پورزیبنده مسوول کمیته مربیان بانوان رشته رزمی رپنر

خانم سمیرا رضامند مسوول کمیته آموزش و ارتقاء کمربند بانوان رشته رزمی رپنر

خانم فاطمه خلیلی مسوول کمیته بازرسی و انضباطی بانوان رشته رزمی رپنر

خانم بهناز ابراهیمی مسوول کمیته روابط عمومی بانوان رشته رزمی رپنر

خانم سونیا برجی عضو کمیته روابط عمومی بانوان رشته رزمی رپنر

خانم رویا خدادی مسوول کمیته مراسمات و همایشهای بانوان رشته رزمی رپنر

خانم معصومه امید عضو کمیته مراسمات و همایشهای بانوان رشته رزمی رپنر

خانم ام البنین موسوی عضو کمیته مراسمات و همایشهای بانوان رشته رزمی رپنر

خانم معصومه نادری عضو کمیته مراسمات و همایشهای بانوان رشته رزمی رپنر

 

 

Search