سوگند نامه رشته رزمی رپنر

بنام خدا

ســــوگند نامه رشته رزمی رپـــــنر

هنر رزمی پارسی

 

1 – ورزش را وسیله ای بــــرای تقـــویت جـــسم و تعـــالی روح بدانـــــم .

2 – رضــای خــداوند را بــر رضــای خـویش و رضای همه مقدم بدارم .

3 – از قــدرت خــود در مقــــابل زورگــو و دفاع از مظلوم استقاده کنــــم .

4 – صداقت ، شرافت ، شجاعت ، جوانمردی و ادب را سرلوحه ، زندگی خود قرار دهــــم .

5 – نیـــک بیـــن و نیـــک انـــدیش بــوده و رفتاری انسانی داشته باشـــــم .

6 – حــق گــو و حــق شنــو بــوده و در مقــابل حـق سر تعظیم فرود آورم .

7 – مبارزه با نفس را آغاز نموده و تمام سعـی خود را بـــرای بــه زانو درآوردن این اهریمن درون بکار برم .

8 – از غرور و تکبر و عناد و حسادت و خودخواهی و مردم آزاری پرهیز کنم .

9 – با خلق خدا مهربان بوده و خدمت به خلق را شعار همیشگی خود قرار داده و افتادگان و مستمندان را ياري کنم

10 – برای رسیدن به اهداف رپنر که همان راستی ، پاکی ، نیستی ، ردا می باشد کوشا باشیم .

Search