مفهوم رشته رزمی رپنر

مفهوم رپنر

 

رپنر بر گرفته از ر راستی ، پ پاکی ، ن نیستی   ، ر ردا

 

راستی:راستی و درستی ، پرهیز از دروغ و نـا پـــاکی ، درست زیستن و پیرامون دروغ و خلافکاری نرفتن و از خدعه و نیرنگ، بخل و حسد و خیانت و جنایت بدوربودن

 

پاکـــی :پاک بودن ، پاکی ظاهر و پاکی باطن ، پاک زیستن و دور از هر ناپاکـــــــی بودن

 

نیستی :نیست بودن در برابر پروردگار ، خود را ندیدن و حق را دیدن ، همیشه در مقام پرستش بودن

 

ردا :راد مرد بودن ، جوانمردی ، بخشش و گذشت ، مدد کار و خادم مردم بودن

 

جهت ادای احترام در این رشته از حرف ( ج ) بمعنای جدیت داشتن برای رسیدن به اهداف رشته رزمی رپنر استفاده می شود

 

 

Search